Green, Plant, Rectangle
Gesture, Finger, Font
Head, Gesture
Azure, Triangle

avfall ger tillverkningen av en mobiltelefon upphov till.

0

kilo

Hur mycket väger din mobil egentligen?

Gesture, Cloud
Grey
Leaf

Det mesta avfallet är osynligt.

Det uppstår nämligen under tillverkningen. Om vi konsumenter ska kunna handla miljövänligt måste det osynliga avfallet bli synligt.

Gesture, Cloud

Det är lätt att bli fartblind i sin konsumtion, tekniken utvecklas ständigt och ger oss anledning att byta produkter i allt snabbare takt.

Och med nya produkter kommer nytt avfall, det är inte bara i slutet av en produkts liv som den skapar sopor.

Head, Mammal
Mode of transport, World, Plant, Gesture, Art, Tree, Font

?

?

?

?

Om det osynliga avfallet blir synligt blir det lättare att avgöra vad som är ett vettigt köp och inte.

Terrestrial plant, Green
Gesture, Cloud

Här kan du jämföra hur det osynliga avfallet skiljer sig åt mellan olika produkter.

12

Head, Mammal

Om det osynliga avfallet blir synligt blir det lättare att avgöra vad som är ett vettigt köp och inte.

Om det osynliga avfallet blir synligt blir det lättare att avgöra vad som är ett vettigt köp och inte.

Här kan du jämföra hur det osynliga avfallet skiljer sig åt mellan olika produkter.

Produkterna vi köper behöver få längre livslängd, bli enklare att laga och lättare att återanvända.

För att lätta trycket på miljön behöver vi lära oss att laga, låna och loopa!

Gesture, Font
Material property, Gesture, Font
Material property
Product, Font

Om något går sönder, släng inte utan ta reda på om det går att laga.

- handen på hjärtat, hur ofta använder du egentligen en borrmaskin?

Loopa genom att köpa begagnat och sälja vidare sådant du inte längre använder.

Låna av andra i stället för att köpa.

Producenter och beslutsfattare – så minskar ni det osynliga avfallet

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Målet är att hållbara produkter ska bli norm och att EU ska sätta en standard för dessa.

Några av de viktigaste punkterna i förslaget för ekodesign:

Produktpass. Det ska innehålla en mängd information om en produkt: till exempel hållbarhet i form av garantitid, dess reparerbarhet, hur mycket återvunnet material den består av och vilken mängd material som krävts vid tillverkningen. Allt för att konsumenter lättare ska kunna välja mer hållbara produkter.

Förbud mot destruktion av osålda produkter. Förslaget säger att osålda varor får destrueras, förstöras, om destruktionen inte ger upphov till 'signifikant miljöpåverkan’. Förslaget behöver skärpas eftersom all destruktion av varor medför oacceptabel miljöpåverkan, exempelvis genom att resurser använts i onödan.

Det är ambitiösa förslag som EU-kommissionen lägger fram, som kan skapa helt nya förutsättningar för design och tillverkning, men också för konsumtion och utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Särskilt viktigt är det att det ställs långtgående krav på producenterna eftersom deras materialval och tillverkningsmetoder i hög utsträckning avgör vilka möjligheter vi har att leva hållbart.

Vad vill vi på Avfall Sverige att beslutsfattare i Sverige ska göra?

  • Arbeta för att ekodesignförordningen ska vara en prioriterad fråga under Sveriges kommande ordförandeskap i EU.
  • Säkerställa att ekodesignkraven inte försvårar utan enbart understödjer återbruk och andrahandsmarknader.
  • Arbeta för att förslaget om produktpass genomförs och se till att de utformas så att de själva inte medför ett avfallsproblem.
  • Skärpa förslaget om att osålda produkter inte får förstöras.

Hållbar design och produktion är grunden till ett minskat uttag av jungfrulig råvara och ett mer hållbart samhälle. Mängden avfall som uppstår i produktionsledet, det osynliga avfallet, kan minskas både genom bättre design, produktion och förstås konsumtion. Det är för sent att minska mängden avfall som uppstår när det väl blivit ett avfall.


Tillsammans kan vi öka produkternas livslängd och minska det osynliga avfallet.

Här har vi samlat länkar till artiklar om hur olika kommuner jobbar med att laga, låna och loopa.

Minska mängden avfall

Öka produkters livslängd

Införa produktpass

Varför kallar ni det osynligt avfall?
Osynligt avfall handlar inte främst om det avfall som uppstår när en produkt är uttjänt utan om det avfall som uppstår innan produkten når konsumenten. Detta är inte en typ av avfall som konsumenterna ser, dvs. det är ”osynligt” och inget som konsumenten själv kan påverka. Ett enda par byxor ger exempelvis upphov till 25 kg avfall under produktionsprocessen. En mobil ger upphov till 86 kg avfall.
Hur vet ni exakt hur mycket avfall t.ex en mobiltelefon genererar?
Vi lät IVL Svenska Miljöinstitutet beräkna produkters avfallsfotavtryck. Siffrorna som figurerar i kampanjen är hämtade därifrån.
Läs rapporten (pdf)
Varför är det viktigt att lyfta det osynliga avfallet?
Vi måste minska mängden avfall i samhället i stort.

Konsumenter har svårt att se den totala påverkan som deras konsumtion har på miljön. De ser bara det avfall som uppkommer när de slänger sina uttjänta produkter – de ser aldrig allt det avfall som uppstått i tillverkningen. En enda mobiltelefon ger exempelvis upphov till 86 kilo avfall vid produktion. Detta kallar vi för ”osynligt avfall” då det är få konsumenter som känner till mängden avfall som uppstår redan i produktionsledet.

Att minska mängden osynligt avfall kan bara åtgärdas i design- och produktionsledet, i avfallsledet är det för sent.

De som designar och tillverkar produkter måste se till att konsumenten får möjlighet att minska sitt avfallsfotavtryck, det vill säga att de produkter man köper inte ska ha genererat onödigt avfall redan innan det köps. Produkter måste också få en längre livslängd, vara enklare att reparera, lättare att återvinna och slutligen vara helt giftfria den dag de ska återvinnas.
Vad kan jag som individ göra för att minska det osynliga avfallet?
Som konsument är det svårt att se den totala påverkan som ens konsumtion har på miljön. Men det viktigaste man som konsument kan göra är att laga det man har, låna det som är möjligt och köpa samt sälja second hand.
Vad kan organisationer, företag och samhällsaktörer göra om de vill vara med och synliggöra det osynliga avfallet?
Genom att sprida kunskap kan vi öka förståelsen om vikten av att tänka till redan i design- och produktionsprocessen. Företag kan designa och tillverka sina produkter så att de kan lagas, återanvändas och återvinnas. Företag kan också informera konsumenter om hur stort produktens avfallsfotavtryck är. Kommunerna kan i sin roll som inköpare använda upphandling som ett verktyg att ställa krav på producenterna.

Ett sätt att öka kunskapen är att använda och sprida kampanjen genom hashtaggen #osynligtavfall.
Men gör inte företag redan mycket?
Det görs väldigt mycket bra inom området cirkulär ekonomi, många företag har mycket imponerande affärsmodeller för att uppnå mer cirkularitet. Att det finns pengar att spara gör inte saken mindre viktig.

Men företag måste börja redan i designledet. Materialval måste vara hållbara, det måste gå åt mindre material och produkterna som tillverkas måste vara reparerbara den dag de går sönder.
Vad behöver regeringen och riksdagen göra?
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter, en ny strategi för hållbara och cirkulära textilier och en översyn av förordningen om byggprodukter för att göra produkterna möjliga att reparera, återvinna och lättare att återtillverka. Det har också lagts fram ett förslag om nya regler för att ge konsumenter mer inflytande och möjlighet att ställa krav på hållbara produkter.

Ett av de viktigaste förslagen är att införa produktpass. Det ska innehålla en mängd information om en produkt: t ex dess reparerbarhet, hur mycket återvunnet material det består av, vilken mängd material som krävts vid tillverkningen. Allt för att konsumenter lättare ska kunna välja mer hållbara produkter.

Förslaget är mycket ambitiöst, men det gäller att det tillsätts resurser så arbetet inte drar ut på tiden. Det gäller också att ”rätt” produktgrupper prioriteras och risken för att andrahandsmarknaden påverkas negativt måste undvikas.
Riksdagen och regeringen måste inse att vi står inför ett nödvändigt systemskifte mot en mer cirkulär ekonomi. Det påverkar lagar och förordningar på en lång rad områden. Avfallshantering och resurshushållning är viktiga verktyg i detta arbete.
Varför vill just Avfall Sverige lyfta frågorna kring det osynliga avfallet?
I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Men den största miljönyttan ser vi i det avfall som aldrig skapas. Avfall Sverige har en vision: Det finns inget avfall. Med det menar vi att Avfall Sverige med alla medlemmar ska bidra med kunskap, erfarenhet och samhällsansvar för att spara jordens resurser, så att inget onödigt konsumeras och att allt kommer till optimal nytta. Kampanjen Osynligt avfall är ett led i arbetet för att nå denna vision.

- Med vår kampanj om Osynligt avfall vill vi sprida kunskap om det vi kallar avfallsfotavtrycket - Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten.

- Avfall Sverige vill synliggöra det osynliga avfallet. Genom att fler förstår hur mycket osynligt avfall som genereras, tror vi också att fler förstår behovet av att minska mängden avfall - och att man kan påverka genom sin egen konsumtion.

- Avfall Sverige arbetar enligt avfallshierarkin och vill få fler att arbeta förebyggande, dvs. förhindra att avfall uppstår överhuvudtaget.
Vad hoppas ni uppnå genom att lyfta frågorna kring det osynliga avfallet?
Genom att synliggöra det osynliga vill vi uppmuntra fler till en mer hållbar produktion och konsumtion. På sikt vill vi minska produkters avfallsfotavtryck och därmed människans påverkan på miljön och klimatet.

Vi hoppas också att det genom att frågan lyfts kan skapas samarbeten mellan bland annat beslutsfattare, designers och produktionsföretag för att skapa mer hållbara produkter och mindre avfall.
Tror ni denna typ av information får effekt?
Ja, tillsammans med andra aktörer kommer vi fortsätta jobba för detta. Så informationen vänder inte uppfattningar i sig själv. Men den är del i det nödvändiga påtryckningsarbetet gentemot beslutsfattare inom politik och näringsliv.

Frågor och svar

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Vår vision är "Det finns inget avfall".

Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.