Var med och gör det osynliga avfallet synligt

#osynligtavfall

Visste du att en borrmaskin ger upphov till 51 kilo osynligt avfall?

Visste du att en laptop ger upphov till
1 200 kilo osynligt avfall?

Visste du att ett par byxor ger upphov till
25 kilo avfall? 

Visste du att en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo osynligt avfall? 

Miljöengagemanget växer och konsumtionens påverkan på miljön blir allt tydligare. Men en sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Det är det avfallet vi kallar osynligt avfall. 

Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst. 

Att avfallet från tillverkningen inte syns gör det svårt för konsumenten att förstå vilken miljöpåverkan produkten i sin helhet har. Det ska vara lättare för konsumenterna att ta ansvar för sina inköp. Därför måste det osynliga avfallet göras synligt och kunskapen om det måste öka så att avfallsmängderna på sikt kan minska. Ökad kunskap gör att konsumenten kan fatta bättre underbyggda beslut vid sina inköp.

Hur kan vi minska det osynliga avfallet?

En hållbar konsumtion kräver flera förändringar. Produkter behöver få en längre livslängd, bli enklare att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste de vara helt giftfria den dag de ska återvinnas. Genom att öka produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Ett stort ansvar för att detta ska kunna bli verklighet vilar på de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion. Genom att synliggöra det osynliga för fler, uppmuntras även konsumenterna till en mer hållbar konsumtion.

Alla beslutsfattare som har möjlighet att påverka inom det här området ska ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda. Det första steget för en mer cirkulär ekonomi är rätt styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.

Producenterna arbetar givetvis redan med frågan, men de måste tydliggöra hur avfallet ska minska. Producenter kan designa och tillverka sina produkter så att de kan lagas, återanvändas och återvinnas. Företag kan också informera konsumenter om hur stort produktens avfallsfotavtryck är.

Konsumenterna ska ha en rimlig chans att förstå att det inte alltid är det som syns som väger tyngst.

Kommunerna arbetar för förebyggande av avfall bland annat genom att underlätta för medborgarna att laga, låna och återvända med främsta prioritet att undvika att avfall uppstår. Kommunerna kan också i sin roll som inköpare använda upphandling som ett verktyg att ställa krav på producenterna. 

 


Ett produktpass är en förteckning med information om restavfall från produktion, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om hand. Information som hjälper oss alla att lättare fatta mer hållbara beslut som minskar människans miljöpåverkan. Inför produktpass nu!